АБІТУРІЄНТУ

Бакалаврат

Бакалавр – це освітній ступінь, що отримується на першому рівні вищої освіти, який присуджується вищим навчальним закладом в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої складає 180-240 кредитів ЕКТС.

Спеціальність 051 Спеціалізація «Економіка і аналітика бізнесу»

· Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр з економіки і аналітики бізнесу

· Рівень кваліфікації:

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

· Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

· Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання(формального, неформального, неофіційного):

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: економіка виробничо-господарської діяльності бізнесу, планування і контролювання бізнесу, ціноутворення, інвестиційна діяльність бізнесу, економіка праці та соціально-трудові відносини, аналіз проектів, організація виробництва, формування стратегії бізнесу, розвиток бізнесу, організація інноваційної діяльності бізнесу.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч. модулі гуманітарної підготовки – 36 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки та загальноекономічної підготовки – 60 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки – 144.

Ключові результати навчання

Фахівці з економіки і аналітики бізнесу здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

- формування економічної стратегії бізнесу та вибір раціональних форм господарювання;

- організація економічного механізму функціонування акціонерних компаній та господарських товариств;

- удосконалення організаційної структури підприємства, розвиток основного виробництва, допоміжних та обслуговуючих структур;

- обґрунтування економічної ефективності діяльності бізнесу;

- організація господарського механізму підприємства;

- організація і управління на підприємствах малого бізнесу та в господарствах недержавного сектору економіки;

- формування та використання доходів підприємств різних типів та форм власності;

- формування виробничих фондів підприємства та аналіз ефективності їх використання;

- організація праці та ефективність використання робочих місць;

- ефективність матеріально-технічного постачання, випуску і реалізації продукції;

- зовнішньоекономічна діяльність бізнесу;

- розроблення бізнес-плану діяльності бізнесу;

- інформаційні системи управління бізнесом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра з економіки і аналітики бізнесу є види робіт на первинних посадах, на яких він самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Професійний профіль – помічник керівника бізнесу

Займається дослідженням системного аналізу діяльності бізнесу з визначенням його головних цілей, оцінки умов діяльності бізнесу, аналізу та оцінки виробництва та реалізації продукції, прибутковості, фінансового стану та платоспроможності бізнесу.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр з економіки і аналітики бізнесу» може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (магістр «Економіка і аналітика бізнесу») на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Хмельницькому національному університеті».

Вимоги до випуску (закінчення навчання у навчального закладу)

Атестація якості підготовки бакалавра з економіки і аналітики бізнесу щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання комплексного державного екзамену за фахом.

Форма навчання

Денна, заочна та дистанційна.

Термін навчання

- за денною формою навчання – 4 роки;

- за заочною та дистанційною формами навчання – 5 років.

Спеціальність 051 «Економіка» спеціалізація «Економіка і аналітика бізнесу»(денна, заочна, дистанційна форми навчання)

БАКАЛАВР

Повна форма навчання на базі повної середньої освітиСкорочена форма навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Термін навчання

4 роки – денна форма,

5 років – заочна, дистанційна форми

2 роки – денна форма,

3 роки – заочна форма

Предмети ЗНО:

Українська мова і література,
математика,
біологія або історія України, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

Вступне фахове випробування

Перелік основних дисциплін навчального плану

Економіка підприємстваПотенціал і розвиток підприємства
МенеджментПланування і контроль на підприємстві
Маркетинг Управління витратами
Економічний аналіз Прогнозування та макроекономічне планування
Економіка праці і соціально трудові відносиниАнтикризове управління
Фінанси підприємстваУправління інформаційними ресурсами підприємства
Стратегія підприємстваФормування бізнес-моделі підприємства
Організація виробництваЦінова політика підприємства
Проектний аналізГосподарське право
Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків Забезпечення підприємства МТР

МАГІСТР

Термін навчання

1,5 роки на базі освітнього рівня «бакалавр»

Перелік основних дисциплін навчального плану

Глобальна економіка Економічна діагностика
Маржинальний прибуток в економічних розрахунках Стратегічне управління підприємством
Фінансовий менеджментКомп’ютерна обробка економічної інформації
Інтелектуальний бізнесМенеджмент персоналу
Міжнародний менеджментМоделювання в управлінні економічними системами

Переваги навчання за спеціальнІстю

Диплом міжнародного зразка; 100% можливість проживати в комфортабельних гуртожитках; навчання за кошти державного бюджету; проходження практики на підприємствах, державних та фінансових установах; використання інформаційних Інтернет - ресурсів в учбових корпусах, гуртожитках та бібліотеці університету; навчання на військовій кафедрі; використання відео та online-лекцій, що розміщені в електронній базі університету; можливість одночасно навчатися за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами,напрями підготовки) та формами навчання; можливість вивчення додаткової іноземної мови

Сфера діяльності випускника

Наші випускники можуть працювати: у державних органах управління і місцевого самоврядування; у державних службах економічного контролю, аудиту, ревізії; органах з планування та координації кадрової політики; казначействах, банківських установах, митній та податковій службах; аудиторських та консалтингових фірмах; у торгівельно-посередницьких фірмах; торгівельно-промислових палатах; товарних і фондових біржах; науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах; у сфері бізнес-планування та проектного менеджменту; на підприємствах та організаціях різних форм власності й господарювання.

Випускники спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка і аналітика бізнесу» можуть обіймати такі посади: керівник державних структур; керівник регіональних органів влади; керівник підприємства; віце-президент з економіки; керівник відділу збуту та постачання; керівник аналітичного відділу; керівник відділу аналізу та моніторингу ринку; начальник планово-фінансового відділу; начальник відділу управління виробництвом та маркетингом; завідувач економічним відділом; провідний спеціаліст з економіки; консультант з економічних питань; фахівець державної служби; економіст з внутрішньогосподарських відносин; економіст з оплати праці; економіст зі збуту; економіст договірних та претензійних робіт; економіст з матеріально-технічного постачання, економіста з планування; викладач вищого та середнього навчального закладу; науковий співробітник тощо.

Завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва

д.е.н., професор Лук’янова Валентина Вячеславівна +38 (067) 306-11-92

Контакти

29016, Україна, м.Хмельницький,вул.Інститутська 11, каб. 4-512

Відповідальна за прийом абітурієнтів: Сачинська Людмила Василівна +38 (067) 71-30-252

Веб-сайт кафедри: http://epp.khnu.km.ua

Спеціальність 076: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»спеціалізація «Управління підприємницькою діяльністю»

(денна, заочна, дистанційна форми навчання)

БАКАЛАВР

Повна форма навчання на базі повної середньої освітиСкорочена форма навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Термін навчання

4 роки – денна форма,

5 років – заочна, дистанційна форми

2 роки – денна форма,

3 роки – заочна форма

Предмети ЗНО:

Українська мова і література,
математика,
біологія або історія України, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

Вступне фахове випробування

Перелік основних дисциплін навчального плану

Економіка підприємстваОснови підприємництва
МенеджментКомп’ютерне моделювання підприємницької діяльності
Маркетинг Соціально-економічна безпека підприємства
Стратегія підприємстваЛогістика
Організація виробництваЕкономіка бізнесу
Економічний та фінансовий аналізФормування бізнес-моделі підприємства
Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків Цінова політика підприємства
Потенціал і розвиток підприємства Господарське право
Фінанси та бухгалтерський облікБіржі і біржова діяльність
Управління витратамиАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Фінанси підприємстваЕкономіка праці і соціально-трудові відносини

МАГІСТР

Термін навчання

1,5 роки на базі освітнього рівня «бакалавр»

Перелік основних дисциплін навчального плану

Фінансовий менеджментУправління потенціалом підприємства
Економічна діагностикаОптимізація бізнес-процесів
Стратегічне управління підприємствомКонкурентоспроможність підприємства
Комп’ютерна обробка економічної інформаціїОцінка ефективності малого підприємства
Управління проектамиЕкономічне управління підприємством

Переваги навчання за спеціальнІстЮ

Диплом міжнародного зразка; 100% можливість проживати в комфортабельних гуртожитках; навчання за кошти державного бюджету; проходження практики на підприємствах, державних та фінансових установах; використання інформаційних Інтернет - ресурсів в учбових корпусах, гуртожитках та бібліотеці університету; навчання на військовій кафедрі; використання відео та on-line лекцій, що розміщені в електронній базі університету; можливість одночасно навчатися за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами,напрями підготовки) та формами навчання; можливість вивчення додаткової іноземної мови

Сфера діяльності випускника

Наші випускники можуть працювати: у державних органах управління і місцевого самоврядування; у державних службах економічного контролю, аудиту, ревізії; органах з планування та координації кадрової політики; казначействах, банківських установах, митній та податковій службах; аудиторських та консалтингових фірмах; у торгівельно-посередницьких фірмах; торгівельно-промислових палатах; товарних і фондових біржах; науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах; у сфері бізнес-планування та проектного менеджменту; на підприємствах та організаціях різних форм власності й господарювання.

Випускники спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Управління підприємницькою діяльністю» можуть обіймати такі посади: директор малого підприємства за видами економічної діяльності; з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг, директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури; директор малої торговельної фірми, керівник магазину, комерсант, завідувач торговельного залу; менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, сфері послуг; менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв; фахівець з біржової торгівлі та біржових операцій; брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер) тощо

Завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва

д.е.н., професор Лук’янова Валентина Вячеславівна +38 (067) 306-11-92

Контакти

29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, каб. 4-512

Відповідальна за прийом абітурієнтів: Сачинська Людмила Василівна +38 (067) 71-30-252

Веб-сайт кафедри: http://epp.khnu.km.ua