АБІТУРІЄНТУ

Магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що отримується на другому рівні вищої освіти, який присуджується вищим навчальним закладом в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра отримується за освітньо-професійної або освітньо-наукової програми. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра складає 90-120 кредитів ЕКТС, а обсяг освітньо-наукової програми складає 120 кредитів ЕКТС.

Спеціальність 051 «Економіка»

спеціалізації «Економіка підприємства»

· Кваліфікація, що присвоюється:

Магістр з економіки підприємства

· Рівень кваліфікації:

Магістр (другий цикл вищої освіти)

· Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

· Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання(формального, неформального, неофіційного):

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, стратегічне управління підприємством, управління проектами, економічна діагностика, управління потенціалом підприємства, міжнародний менеджмент, управління капіталом підприємства, обґрунтування та експертиза бізнес-проектів, управління антикризовою діяльністю підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства.

Загальний обсяг навчальної програми – 60 кредитів ЄКТС, в т.ч. модулі гуманітарної підготовки – 7,5 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки та загальноекономічної підготовки – 3 кредити, модулі професійної та практичної підготовки – 49,5 кредитів.

Ключові результати навчання

Магістри з економіки підприємства здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

- вибір методології аналізу підприємства як системи, розроблення та опрацювання його процедур;

- діагностика конкурентного середовища підприємства;

- аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства;

- розроблення загальних і функціональних стратегій підприємства;

- розроблення довгострокових і поточних планів підприємства;

- організація процесів управління, прийняття господарських рішень і контроль за їх виконанням;

- організація ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем;

- розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці персоналу;

- контроль за результатами діяльності підприємства та його підрозділів;

- моніторинг стану підприємства та його становища на ринку;

- підготовка та надання консультаційних послуг щодо діяльності підприємства;

- організація навчання персоналу;

- викладання економічних дисциплін у навчальних закладах;

- обґрунтування тематики і планів (проектів) наукових досліджень;

- проведення наукових досліджень.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності:

- фінансова діяльність:фінансовий лізинг; контроль та регулювання портфеля активів.

- операції з нерухомістю: здавання під найм та послуги юридичним особам: дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук (економіка, організація та управління); дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживача); консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним і недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності контролю інформації для управління; урегулювання конфліктів між адміністрацією підприємства та найманими робітниками); реклама (планування та проведення рекламних кампаній); інші послуги, надані юридичним особам та не віднесені до інших видів діяльності (оцінювання кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб; послуги з експертизи).

- державне управління: нагляд діяльності у сфері економіки (державне управління та інше).

- освіта:повна загальна середня освіта (викладання основ економіки); професійна технічна освіта (викладання економічних дисциплін); вища освіта (викладання економічних дисциплін; науково-методичне забезпечення навчального процесу); навчання дорослих та інші види освіти (викладання економічних дисциплін та науково-методичне забезпечення навчального процесу в навчальних закладах післядипломної освіти).

- колективні, громадські та особисті послуги: організації промисловців та підприємців (діяльність організацій, члени яких заінтересовані переважно в розвитку підприємств та пов’язані з конкурентною діяльністю чи професією).

Професійна діяльність магістра з економіки підприємства на первинних посадах полягає у виконанні господарсько-управлінських функцій. Аналітично-дослідних робіт, обґрунтуванні та прийнятті стратегічних і тактичних рішень, формуванні внутрішнього економічного механізму підприємства, забезпеченні його ефективного функціонування та розвитку.

Доступ до подальшого навчання

Магістр спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» може продовжити навчання в аспірантурі на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Хмельницькому національному університеті».

Вимоги до випуску (закінчення навчання у навчального закладу)

Атестація якості підготовки магістра з економіки підприємства щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом захисту магістерської роботи.

Форма навчання

Денна, заочна та дистанційна.

Термін навчання

- за денною, заочною та дистанційною формами навчання – 1,5 роки.