АБІТУРІЄНТУ

Аспірантура та докторантура

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. Відділ аспірантури та докторантури – структурний підрозділ Хмельницького національного університету. В своїй роботі керується Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року № 309.

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них установах освіти, в наукових установах, що мають висококваліфіковані науково-педагогічні і наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну і матеріальну базу.

Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. В Україні кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови (на вибір), спеціальності (в залежності від спеціальності, за якою готується дисертація). Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.

До аспірантури приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) спеціаліста або магістра.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття наукового ступеня доктора наук, та після привселюдного захисту роботи, затвердження її ВАК України, а також присвоєння наукового ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок коштів:

- Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

- юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Завдяки високопрофесійному та якісному складу кафедри економіки підприємства і підприємництва ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі і докторантурі.

Аспіранти і докторанти мають змогу оприлюднювати результати своїх досліджень на міжнародних науково-практичних конференціях, які організовує професорсько-викладацький склад кафедри, публікувати результати досліджень в фаховому журналі «Вісник ХНУ. Економічні науки», а також захистити кандидатську та докторську дисертації в Спеціалізованій вченій раді Д70.052.01 за спеціальностями:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Форма навчання:

З відривом від виробництва – денна (очна, стаціонар).

Термін навчання:

- за денною формою навчання – 4 роки;

- за заочною формою навчання – відсутня.

Прийом документів:

Прийом документів проводиться кожного року з 25 серпня по 10 вересня, вступні іспити у жовтні відповідного року.

Деталі вступу до аспірантури та докторантури Хмельницького національного університету читайте у відповідних вкладках веб-сайту: http://www.khnu.km.ua

Контактна інформація:

Завідувач відділу аспірантури та докторантури:

Петяк Валентина Іванівна

Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, кім. 3-210

тел.: (0382) 72-85-74, факс: (03822) 2-32-65

e-mail: centr@khnu.km.ua

Веб-сайт: http://www.khnu.km.ua