ВИКЛАДАЧІ

Диха Марія Василівна

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Народилася 14 січня 1972 року на Львівщині.

У 1989 році закінчила середню школу з відзнакою (м. Добромиль, Львівська обл.).

У 1994 році закінчила Хмельницький технологічний інститут, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка та управління в побутовому і житловокомунальному обслуговуванні, міському господарстві». Здобула кваліфікацію спеціаліста інженера-економіста.

З вересня 1994 року по вересень 2015 рік пройшла шлях від асистента до професора кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.

11 лютого 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі» у спеціалізованій вченій раді Д 26.853.01 Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи Академії фінансового управління Міністерства фінансів України (м. Київ). Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» з 2009 року.

Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету присвоєно у 2011 році.

28 травня 2015 року захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України» у спеціалізованій вченій раді Д 26.889.01 ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ). Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» з 2015 року.

Вчене звання професора кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету присвоєно у 2018 році.

У 2017 році (29 квітня – 8 травня) взяла участь у роботі Міжнародного наукового семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» (29 квітня – 8 травня 2017 р.), який проходив у м. Афіни, Греція.

Також у 2017 році (з 12 вересня по 19 вересня) пройшла стажування з метою підвищення професійної підготовки через поглиблення професійних знань, компетенцій та удосконалення навичок, вивчення і узагальнення досвіду європейських університетів щодо запровадження інновацій у вищій освіті у Шуменски Университет «Епископ Константин Преславски», м. Шумен, Болгарія.

М. В. Диха є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступеней кандидата та доктора економічних наук (спеціальності 08.00.01 та 08.00.03).

За високі досягнення у науковій роботі М. В. Диха була нагороджена грамотами та відзнаками Управління освіти Хмельницької міської ради, Хмельницького національного університету (2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.).

Сфера наукових інтересів М.В. Дихи: проблеми соціально-економічного розвитку України, забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості національної економіки, інтеграції України у світовий економічний простір.

У доробку М. В. Дихи за період 1994–2018 роки понад 160 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.: 7 монографій, із них 3 одноосібні (2011 р., 2013 р., 2016 р.), 5 публікацій у SCOPUS (2016 р., 2017 р., 2018 р.).

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ М.В. ДИХИ

Навчальні посібники, монографії, у т.ч. видані за кордоном

1. Диха М.В. Глобальна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України: стратегії реалізації: [монографія] / М.В. Диха. – Хмельницький: Вид-во «Цюпак А.А.», 2011. – 207 с.

2. Дыха М.В. Социально-экономическая политика Украины и пути ее совершенствования // Экономика: мировой исторический опыт и современные проблемы: [кол. монография; под. ред. Т.Н. Внуковской]. – Ставрополь: Логос, 2012. – С. 85–103.

3. Диха М.В. Соціально-економічний розвиток України: стан, проблеми, перспективи: [монографія] / М.В. Диха. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 384 с.

4. Диха М.В. Економетрія: [навчальний посібник] / М.В. Диха, В.С. Мороз. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 206 с. (http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7634)

5. Диха М.В. Соціально-економічний розвиток України: напрями та засоби реалізації: [монографія] / М.В. Диха. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с. (http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5964)

6. Диха М.В. Економічна безпека країни: сутність та складові // Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти: [монографія; під ред. О.В. Покатаєвої, М.В. Болдуєва, Г.Ю. Кучерової]. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – С. 284–298. (http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7635)

7. Dykha M. Transformation of Ukraine in the global institutionalization system // Actual problems of modern science: [monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan]. – Prepared at the Khmelnytskyi National University in cooperation with UTP University of Science and Technology, Poland: Bydgoszcz, 2017. – P. 173–183.

8. Dykha M. Key problems and challenges in Ukraine, solutions and approaches: the social aspect // Globalization: economic and social aspects: [сollective monograph]. – Kyiv – London: HEI «National Academy of Management», 2017. – P. 101–112. (http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7636)

Статті у наукових фахових виданнях, зареєстрованих у СКОПУС
ID scopus: 57189354571

9. Dykha Mariia V. Economic mechanism toolkit for state regulation of socioeconomic processes / Mariia V. Dykha // Actual Problems of Economics. – 2016. – № 5 (179). – P. 20–29. (http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5395)

10. Dykha Mariia V. Ensuring of labor productivity growth in the context of investment and innovation activity intensification / Mariia V. Dykha, Nataliia P. Tanasiienko, Galina M. Kolisnyk // Problems and Perspectives in Management. – 2017. – Volume 15, Issue 4. – P. 197–208. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4-1).2017.04

11. Dykha Mariia V. Business angels as an alternative to financial support at the early stages of small businesses’ life cycle / Nataliya Pedchenko, Victoria Strilec, Galina M. Kolisnyk, Mariіa V. Dykha, Serhiy Frolov // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Volume 15, Issue 1. – P. 166–179. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(1).2018.15

12. Dykha Mariia V. Defining the probability of bank debtors’ default using financial solvency assessment models / Yana Kuznichenko, Mariia V. Dykha, Natalia Pavlova, Serhiy Frolov and Olha Hryhorash // Banks and Bank Systems. – 2018. – Volume 13, Issue 2. – P. 1–11. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(2).2018.01

13. Dykha Mariia V. Assessment of an enterprise’s energy security based on multi-criteria tasks modeling / Mykhaylo Voynarenko, Mariia V. Dykha, Oksana Mykoliuk, Ludmyla Yemchuk and Anastasiia Danilkova // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Volume 16, Issue 4. – P. 102–116. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.10

Статті у зарубіжних виданнях

14. Дыха М.В. Инвестиционное сотрудничество Украины и России в условиях глобализации: проблемы и перспективы развития / М.В. Дыха // Запад – Россия – Восток: политическое, экономическое и культурное взаимодействие: сб. статей V Междунар. науч.-практ. конференции (14 апреля 2011 г.). – Тольятти: Поволжский государственный университет сервиса. – 2011. – С. 148–154.

15. Дыха М. В. Социальная политика Украины: проблемы и пути их решения / М. В. Дыха // Современные тенденции в экономике и управлении: новый вигляд: сб. материалов XVI Междунар. науч.-практ. конференции (22 октября 2012 г.). – Новосибирск: Издательство НГТУ. – 2012. – С. 278–284.

16. Дыха М.В. Макроэкономическое развитие Украины: прогноз и направления совершенствования / М.В. Дыха // Экономика и предпринимательство. – Москва. – 2013. – № 12, Ч. 2. – С. 137–142.

17. Дыха М.В. Ключевые проблемы для достижения устойчивого социально-экономического развития Украины и пути их решения / М.В. Дыха // Веснік БДУ: навукова-тэарэтычны часопіс Беларускага дзяржаунага універсітэта. Сер. 3. Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2013. – № 2. – С. 57–61.

18. Dykha M. World experience of economic reforms and possibility of their realization in Ukraine / M. Dykha // Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-okonomischen Globalisierung. Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berlin. – 2013. – P. 227–239.

19. Dykha M. Improving a system of public finance control / M. Dykha // The Advanced Science Journal. – USA. – Juli 2013. – P. 20–23.

20. Dykha M. Methodological approaches to evaluation of macroeconomic system efficiency / M. Dykha // The Advanced Science Journal. – USA. – December 2013. – P. 19–25.

21. Dykha M. Macroeconomic regulation principles as fundamental premises for social wellbeing and growth of national economies / M. Dykha // The Advanced Science Journal. – USA. – Volume 2014. – Issue 10. – P. 20–24.

22. Диха М.В. Напрями дослідження стану та тенденцій розвитку України // Formation of knowledge economy as the basis for information society: materials of the reports of the IV International Scientific Seminar (Greece: Athens, April 29 – May 8, 2017). – Athens–Kyiv. – 2017. – С. 35–39.

Статті у наукових фахових виданнях України, в т.ч. зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах

23. Диха М.В. Досвід регулювання економікою (інвестиційної діяльності) в країнах сучасної ринкової економіки / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4, Т. 2. – С. 43–47.

24. Диха М.В. Інвестиції в людський капітал як одне з головних джерел примноження національного багатства / М.В. Диха, М.О. Молчанова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5, Т. 2. – С. 47–50.

25. Диха М.В. Державна інвестиційна політика: її складові та значення у розвитку національної економіки / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6, Т. 1. – С. 29–32.

26. Диха М.В. Шляхи покращення інвестиційного клімату та активізації інвестиційних процесів в Україні / М.В. Диха, А.Ю. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 146–149.

27. Диха М.В. Роль інформаційних технологій у системі освіти під призмою сучасних реалій / М.В. Диха, Д.О. Рига // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2, Т. 3. – С. 234–237.

28. Диха М.В. Організація інвестиційної діяльності та шляхи її вдосконалення / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 5, Т. 3. – С. 79–82.

29. Диха М.В. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / М.В. Диха, В.В. Салій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, Т. 2. – С. 231–234.

30. Диха М.В. Обґрунтування моделей допуску та політики залучення іноземного капіталу в національну економіку / М.В. Диха // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА. – 2011. – № 20. – С. 32–37.

31. Диха М.В. Трансформація світової економіки в умовах глобальної інституціалізації та участь в ній України / М.В. Диха // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2011. – № 5–1. – С. 393–400.

32. Диха М.В. Венчурне підприємництво в Україні: особливості функціонування та розвитку / М.В. Диха, Ю.В. Цвігун, П.П. Гаврилко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 1. – С. 203–208.

33. Диха М.В. Якість – індикатор соціально-економічного розвитку країни / М.В. Диха, Ю.О. Ільніцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 3, Т 1. – С. 205–208.

34. Диха М.В. Трансформація економіки України за роки незалежності під призмою макроекономічної стабільності / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4, Т. 3. – С. 72–77.

35. Диха М.В. Концептуальні засади макроекономічного моделювання соціально-економічних процесів / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 6, Т. 1. – С. 215–223.

36. Диха М.В. Інновації – ключовий чинник соціально-економічного розвитку країни / М.В. Диха // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 4 (30). – С. 28–33.

37. Диха М.В. Сучасний стан, тенденції та пріоритети соціально-економічного розвитку України / М.В. Диха // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – Харків. – 2012. – № 8. – С. 35–39.

38. Диха М.В. Обмеження і можливості регулювання соціально-економічної системи України у побудові стратегії стійкого розвитку / М.В. Диха // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА. – 2012. – № 22. – С. 197–207.

39. Диха М.В. Моделі соціально-економічної трансформації України / М.В. Диха // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – № 5–2. – С. 77–85.

40. Диха М.В. Стимулювання експорту України та роль державних фінансів у цьому процесі / М.В. Диха // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир: ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – С. 364–367.

41. Диха М.В. Обґрунтування ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів / М.В. Диха // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2012. – № 2. – С. 207–211.

42. Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети / М.В. Диха // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 47–58.

43. Диха М.В. Інвестиційно-інноваційна стратегія як взаємоузгоджена система розвитку економіки України / М.В. Диха // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. – № 1 (39). – С. 27–32.

44. Диха М.В. Оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту як передумова соціально-економічного розвитку держави / М.В. Диха // Економіст. – 2013. – № 1 (315). – С. 39–41.

45. Диха М.В. Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України // Економіст. – 2013. – № 2 (316). – С. 44–47.

46. Диха М.В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави / М.В. Диха // Економіка України. – 2013. – № 2. – С. 29–37.

47. Диха М.В. Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації / М.В. Диха // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 63–69.

48. Диха М.В. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 2, Т. 2. – С. 81–88.

49. Диха М.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку України: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії / М.В. Диха // Економіка України. – 2014. – № 7. – С. 82–93.

50. Диха М.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку України / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 4, Т. 3. – С. 186–191.

51. Диха М.В. Теоретичні основи моделювання бюджетного розподілу в системі управління соціально-економічними процесами / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 2, Т. 2. – С. 25–28.

52. Диха М.В. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну / М.В. Диха, В.О. Лабунець, О.О. Лабунець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 3, Т. 2. – С. 309–312.

53. Диха М.В. Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект і сучасні реалії / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 2, Т. 2. – С. 22–27.

54. Диха М.В. Податки в системі забезпечення економічної безпеки та розвитку національної економіки / М.В. Диха, Г.М. Колісник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 4. – С. 49–53.

55. Диха М.В. Формування ефективної системи регулювання витратами як чинника економічної безпеки підприємництва / М.В. Диха, Г.М. Колісник // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 2 (50). – С. 73–82.

56. Диха М.В. Україна в системі глобальної інституціалізації / М.В. Диха // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2017. – Випуск 1–2(5,6). – С. 93–100.

57. Диха М.В. Стан венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / М.В. Диха, О.О. Лабунець, В.О. Лабунець // Науковий журнал «Економіка і фінанси». – 2017. – № 10. – С. 31–40.

58. Диха М.В. Податкова система як складник забезпечення розвитку соціально-економічної системи України / М.В. Диха, Ю.В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2018. – Випуск 1(7). – С. 86–99.

59. Диха М.В. Концептуальні основи бюджетування на підприємстві / М.В. Диха, В.О. Лабунець, О.О. Лабунець // Науковий журнал «Економіка і фінанси». – 2018. – № 5. – С. 29–38. (Dуkha M. V. Conceptual basis budgeting at the enterprise / M. V/ Dуkha, V. O. Labunets, O. O. Labunets // Sientific Journal Economics and Finance. – 2018. – Issue 5. – P. 29–38.)

60. Диха М.В. Культурна складова в системі сталого розвитку країни / М.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 3. – С. 131–134.

61. Диха М.В. Ринок праці: еволюційно-ретроспективний аспект наукових поглядів та сучасний контекст / М.В. Диха, В.В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 2. – С. 43–47.

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій, збірники праць

62. Диха М.В. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності України як індикатор її економічного розвитку / М.В. Диха // Проблеми трансформаційної економіки: зб. наукових тез IV Всеукр. наук.-практ. конференції (23 березня 2012 р.). – Кривий Ріг: КФ ЗНУ. – 2012. – С. 226–230.

63. Диха М.В. Роль інформаційних технологій у соціально-економічному розвитку країни / М.В. Диха // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (10–11 травня 2012 р.). – Харків: ВД: «ІНЖЕК». – 2012. – С. 127–128.

64. Диха М.В. Технологічні парки як інструмент інтенсифікації розвитку країни / М.В. Диха // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (7–8 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля. – 2012. – С. 23–26.

65. Диха М.В. Вплив розподілу державних видатків на соціально-економічний розвиток країни / М.В. Диха // Модернізація та суспільний розвиток економіки країни: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (25–26 січня 2013 р.). – Сімферополь: Наукове об’єднання «Economics». – 2013. – С. 19–20.

66. Диха М.В. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії держави та бізнесу / М.В. Диха // Економіка і управління: виклики та перспективи: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (04–05 лютого 2013 р.). – Дніпропетровськ: «Герда». – 2013. – С. 35–38.

67. Диха М.В. Напрями вдосконалення бюджетної політики / М.В. Диха // Актуальні питання розвитку економіки в умовах сучасної нестабільності: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (22–23 лютого 2013 р.). – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр». – 2013. – Ч. 1. – С. 6–8.

68. Диха М.В. Наукові основи макроекономічного регулювання соціально-економічним розвитком / М.В. Диха // Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (1–2 березня 2013 р.). – Львів: ГО «Львівська економічна фундація». – 2013. – С. 9–10.

69. Диха М.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності управління соціально-економічною системою / М.В. Диха // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (16–17 серпня 2013 р.). – Сімферополь: Наукове об’єднання «Economics». – 2013. – С. 12–15.

70. Диха М.В. Прогнозування макроекономічного розвитку України / М.В. Диха // Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (26–27 грудня 2014 р.). – Дніпропетровськ: «Перспектива». – 2014. – С. 6–9.

71. Диха М.В. Соціально-економічний розвиток України: прогноз та напрями активізації / М.В. Диха // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія методологія, практика: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (8–10 жовтня 2015 р.). – Хмельницький – Яремче: ХНУ. – 2015. – С. 7–9.

72. Диха М.В. Парадигми функціонування та розвитку соціально-економічних систем / М.В. Диха // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: зб. наукових праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конференції (12–13 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Національна металургійна академія. – 2016. – Ч. 1. – С. 157–162.

73. Диха М.В. Податкова свідомість під призмою суб’єктивної поведінки та законодавчо визначеного обов’язку // Формування податкової свідомості в Україні: зб. матеріалів круглого столу (19 травня 2017 р.). – Запоріжжя: КПУ. – 2017. – С. 38–41.

74. Диха М.В. Абстрактно-теоретичні моделі економічного зростання за типами / М.В. Диха // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (21–22 березня 2018 р.). – Київ: КНУКіМ. – 2018. – Ч 3. – С. 54–57.

75. Диха М.В. Сталий розвиток: сутність та еволюційний аспект формування концепції / М.В. Диха // Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (26–28 квітня 2018 р.). – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла». – 2018. – С. 197–200.

76. Диха М.В. Інвестиційна політика держави в контексті забезпечення розвитку національної економіки / М.В. Диха // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конференції (18 травня 2018 р.). – Харків: ХНАДУ. – 2018. – С. 76–77.

77. Диха М.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / М.В. Диха, В.В. Диха, В.В. Гуменний // Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції (8 грудня 2018 р.). – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр». – 2018. – Ч 1. – С. 22–25.

78. Диха М.В. Фіскальний простір в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку країни / М.В. Диха // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації: зб. матеріалів ІV науково-практичного інтернет-семінару (25 лютого – 7 березня 2019 р.). – Ірпінь. – 2019. – С. 76–77.

79. Диха М.В. Досвід нових індустріальних країн в контексті забезпечення міжнародної конкурентоспроможності / М.В. Диха // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня 2019 року). – Харків: ХНАДУ. – 2019. – С. 90–92.

Дисертації, автореферати дисертацій

80. Диха М.В. Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі: дис…. канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М.В. Диха. – Київ., 2009. – 297 с.

81. Диха М.В. Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М.В. Диха. – Київ., 2009. – 20 с.

82. Диха М.В. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України: дис…. доктора екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». – Київ., 2015. – 495 с.

83. Диха М.В. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». – Київ., 2015. – 40 с.