ВИКЛАДАЧІ

Головач Тетяна Валентинівна

Старший викладач кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Освіта:

18.06.1988 року закінчила навчання в Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування (м. Хмельницький) з відзнакою, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка та організація побутового обслуговування» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

Етапи професійного становлення:

- з 1988 по 1990 роки – працювала інженером-економістом у науково-дослідній лабораторії Міністерства побутового обслуговування при Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування;

- з 1990 по 2002 роки – викладач, асистент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

- з 2002 та донині – старший викладач кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.

Дисципліни, які викладає:

- управління витратами;

- управління ризиком;

- управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності;

- ризикологія;

- оцінювання ризиків при обґрунтуванні управлінських рішень;

- управління ризиками інноваційної діяльності;

- обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;

- економічна діагностика;

- комп’ютерна діагностика та прогнозування.

Сфера наукових інтересів:

- система управління (менеджмент) економічними ризиками на підприємствах;

- сучасні методи та методики оцінювання економічних ризиків;

- економічна діагностика діяльності підприємства;

- діагностика та планування результативності діяльності підприємства на підставі оцінювання його потенціалу;

- формування системи економічної безпеки підприємства;

- оцінка конкурентоспроможності підприємства;

- дослідження загальнотеоретичних та методологічних положень комплексної діагностики розвитку підприємства.

Науково-методичні праці:

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

Приймала участь у розробці «Практикуму» та у «Розрахунку плану підприємства» в підручниках:

1. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник /О.О.Орлов. – К.: Скарби, 2002. – 336с.

2. Орлов О.А. Планирование деятельности промышленного предприятия. Учебник. Издание 2-е перераб. и доп. /О.А.Орлов.– К.: Скарбы, 2006. – 416с.

3. Лук’янова В.В. Економічний ризик: Навчальний посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академ-видав, 2007. – 464с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):

147. Економічний ризик i методи його вимірювання

173. Управління ризиком

181. Управління витратами

393. Управління витратами та ресурсами

649. Ризикологiя

703. Обґрунтування господарських рішень i оцінювання ризиків

994. Соцiально-економiчна безпека підприємств

701. Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом

702. Випускна робота

1168. Практика за фахом

Методичні видання:

1. Економічний ризик та методи його вимірювання. Лабораторний практикум для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» і «маркетинг» / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач.– Хмельницький, ХНУ, 2007. – 80с.

2. Управління ризиком: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» (заочна форма навчання) / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький, ХНУ, 2008. – 51с.

3. Управління ризиком: завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки «Менеджмент» / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький, ХНУ, 2010. – 92с.

4. Випускна робота. Методичні вказівки до виконання для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» (галузь знань «Економіка і підприємництво») для денної та заочної форми навчання) / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький, ХНУ. – 2011. – 48с.

5. Управління витратами. Програма курсу, завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 104с.

6. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / В.В. Лук‘янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 63с.

7. Контрольна роботи та методичні вказівки до її виконання з дисципліни «Соціально-економічна безпека» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочна форма навчання (електронний варіант) / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2013.

8. Ризикологія. Лабораторні роботи та методичні вказівки до їх виконання для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит» / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 76с.

Публікації у фахових виданнях:

1. Головач Т.В. Аналіз трансформаційних змін в економіці України наприкінці ХХ та початку ХХІ сторіччя / Т.В. Головач, В.В. Швид, А.Б. Грушевицька // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 155-161.

2. Головач Т.В. Податкове навантаження як критерій ризику підприємницької діяльності в Україні / Т.В. Головач, В.В. Швид, А.Б. Грушевицька // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 159-164.

3. Головач Т.В. Фінансово-економічні ризики розвитку України в сучасних умовах господарювання / Т.В. Головач // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2011. – №5, Т.3. – С. 149-153.

4. Головач Т.В. Соціально-економічний стан Хмельниччини як чинник зовнішнього середовища функціонування підприємств / Т.В. Головач, В.В. Швид, А.Б. Грушевицька // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2011. – №4, Т.3. – С. 121-128.

5. Головач Т.В. Діагностика та планування результативності діяльності підприємства на підставі оцінювання його потенціалу / Т.В. Головач, В.В. Швид, А.Б. Грушевицька // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2012. – №5, Т.1. – С. 234-240.

6. Головач Т.В. Класифікація податкових ризиків та завдання податкового ризик-менеджменту в умовах невизначеності / Т.В. Головач, В.В. Швид // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2012. – №4, Т.3. – С. 239-245.

7. Головач Т.В. Оцінка економічних ризиків розвитку України / Т.В. Головач, А.Б. Грушевицька // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2013. – №3, Т.2. – С. 203-207.

8. Головач Т.В. Огляд сучасних методів та методик оцінювання економічних ризиків / Т.В. Головач // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2014. – №3, Т.3. – С. 180-184.

9. Головач Т.В. Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур / Т.В. Головач // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2014. – №2, Т.2. – С. 38-42.

10. Головач Т.В. Вплив ризиків на підприємницьку діяльність / Т.В. Головач //Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2015. – №4, Т.3. – С. 140-143.

Публікації у інших виданнях:

1. Головач Т.В. Економічна стійкість підприємств в умовах загроз та ризиків /Т.В. Головач, Д.С. Мацеха // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення екон. розвитку промислових підприємств» (Одеський національний політехнічний університет. м. Одеса, 28–29 вересня 2015), Том 1.– Одеса, ОНПУ, 2015. – С. 14-16.

2. Головач Т.В. Вплив факторів ризику на діяльність українських підприємств в сучасних умовах господарювання / Т.В. Головач, Д.О. Головатюк (Луцький національний технічний університет // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції. Випуск 6. – С. 53-54. м.Луцьк, 26–27 червня 2015 року).

3. Головач Т.В. Сучасні методи управління підприємницькими ризиками /Т.В. Головач, Д.О. Головатюк (Луцький національний технічний університет // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції. Випуск 6. – С. 50–52. м. Луцьк, 26–27 червня 2015 року).

Участь у конференціях:

1. XIV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах». – 25-27 вересня 2015 року (м. Одеса).

Статті із студентами.

2010 рік: «Функціональний та інтегральний підходи до управління підприємницькими ризиками» / Т.В. Головач, О.В. Грівнак // ЗНП студентів ІЕ та У, 2010, Т.1. – С. 34-38.

«Діагностика фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання» / Т.В. Головач, Л.О. Коршун // ЗНП студентів ІЕ та У, 2010, Т.1. – С. 53-56.

2011 рік: «Механізм управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання» /Т.В. Головач, О.В. Грівнак // Збірник матеріалів Міжнародної НПК студентів та молодих вчених, 2011, Т.2. – С. 69-72.

«Система управління (менеджмент) економічними ризиками на підприємствах» /Т.В. Головач, Ю.М. Шевчук // Збірник матеріалів Міжнародної НПК студентів та молодих вчених, 2011, Т.3. – С. 86-89.

«Значення якісного аналізу ризику та методи його проведення» / Т.В. Головач, А.І. Лужецький // Збірник матеріалів Міжнародної НПК студентів та молодих вчених, 2011, Т.2. – С. 90-92.

«Діагностика фінансового стану підприємства як складова економічної діагностики»/ Т.В. Головач, Я.М. Марценюк // Збірник матеріалів Міжнародної НПК студентів та молодих вчених, 2011, Т.2. – С. 98-100.

«Сучасні економічні ризики в Україні» / Т.В. Головач, О.А. Перчак // Збірник матеріалів Міжнародної НПК студентів та молодих вчених, 2011, Т.3. – С. 65-69.

2012 рік: «Сутність витрат як економічної категорії» / Т.В. Головач, Г.А. Ребекевша // Збірник матеріалів Міжнародної НПК студентів та молодих вчених, 2012, Т.3. – С. 109-111.

2013 рік: «Створення системи ризик-менеджменту на підприємстві» / Т.В. Головач, І.В. Ільницька // Збірник НПС факультету економіки та управління, 2012. – С. 34-37.

«Удосконалення управління персоналом підприємства»/ Т.В. Головач, О.А. Чаплінська // Збірник НПС факультету економіки та управління за 2012-2013 н.р. – С. 198-200.

«Антикризове управління підприємством та основні антикризові заходи в період глобалізації» / Т.В. Головач, В.О. Пасічник // Збірник ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 14-15 червня 2013 р «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації».

2014 рік: «Мотивація трудової діяльності як важлива складова ефективного управління персоналом підприємства / Т.В. Головач, Т.І. Яремчук // Збірник НПС ФЕІ за 2013-2014 роки. – С. 127-130.

2015 рік: «Вплив факторів ризику на діяльність українських підприємств в сучасних умовах господарювання» / Т.В. Головач, Д.О. Головатюк (Луцький національний технічний університет // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. Тези доповідей VII Міжнародної науко-практичної конференції. Випуск 6. – С. 53-54. м.Луцьк, 26-27 червня 2015 року).

«Сучасні методи управління підприємницькими ризиками» / Т.В. Головач, Д.О. Головатюк (Луцький національний технічний університет // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. Тези доповідей VII Міжнародної науко-практичної конференції. Випуск 6. – С. 50-52. м.Луцьк, 26-27 червня 2015 року).

2016 рік: «Управління сталим розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання» / Т.В. Головач, В.В. Королішин // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів евроінтеграції» 14-15 квітня 2016 року, м. Хмельницький, ХНУ, Секція №1.

«Cучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств» / Т.В. Головач, Д.В. Бігус // Всеукраїнська студентська науково-практичну конференція «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів евроінтеграції» 14-15 квітня 2016 року, м. Хмельницький, ХНУ, секція №2.

«Ризик-менеджмент в системі забезпечення економічної стійкості підприємства» /Т.В. Головач, М.В. Хомко // Збірник НПС ФЕІ 2015 року.

«Фінансова стійкість підприємства як необхідна умова забезпечення стабільності його функціонування» / Т.В. Головач, В.В. Щербатюк // Збірник НПС ФЕІ 2015 року.

Участь у конкурсах

2010 рік: Участь у всеукраїнських конкурсах НДР – 2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Житомирський державний технологічний університет: студентка Коршун Л.О. «Використання результатів фінансової діагностики при підготовці управлінських рішень».

2012 рік: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у Одеському Національному економічному університеті: студентка Марценюк Я.М. Конкурсна наукова робота «Аналіз сучасного стану машинобудівного комплексу України» під шифром «Стан машинобудування».

2013 рік: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у Одеському Національному економічному університеті: студентка Дрига А.С. Конкурсна наукова робота на тему «Оцінка фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання» під шифром «Фінансовий стан».

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського: студентка Марценюк Я.М. Дипломна робота «Оцінка стану економічної безпеки підприємства за результатами фінансової діагностики на прикладі ВАТ «Термопластавтомат» (м. Хмельницький).

Грамота на всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.Михайла Туган-Барановського: студентка Марценюк Я.М. виборола перемогу у номінації «За краще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі».

2014рік: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у Одеському національному економічному університеті: студент Грівнак О.В. Конкурсна наукова робота на тему «Діагностика підприємницьких ризиків діяльності підприємства» під шифром «Діагностика ризиків».

2015 рік: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у ДВНЗ «КНЕУ», м. Київ: студентка Процюк Н.П. - переможець 1 етапу 2 туру Всеукраїнського конкурсу СНР зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» Конкурсна наукова робота «Теоретико-методологічні засади оцінки фінансової стійкості підприємства» під шифром «Фінансова стійкість».

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у ДВНЗ «КНЕУ», м. Київ: студентка Ярош О.В. - переможець 1 етапу 2 туру Всеукраїнського конкурсу СНР зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» Конкурсна наукова робота «Теоретичні основи діагностики організаційного розвитку підприємства» під шифром «Діагностика розвитку».

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у ДВНЗ «КНЕУ», м. Київ: студентка Кирилюк Г. Конкурсна наукова робота «Діагностика ефективності діяльності підприємства» під шифром «Діагностика ефективності».

Всеукраїнський конкурс дипломних (випускних) робіт у Харківському національному університеті автомобільно-дорожнього транспорту: студентка Костюк О.П. випускна робота на тему «Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу на прикладі машинобудівного підприємства».

Диплом за 1 місце студентки Ярош О.В., як переможця 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємством» у 2014-2015 н.р. ДВНЗ КНЕУ, 2-3 квітня 2015 року (м. Київ, пр. Перемоги 54/1, конференц-зал ДВНЗ КНЕУ, головний корпус).

Грамота у номінації «За доцільне застосування сучасних методів дослідження» студентці Костюк О.П. випускна робота на тему «Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу на прикладі машинобудівного підприємства» (нагороду отримано в Харківському національному університеті автомобільно-дорожнього транспорту).

2016 рік: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: студентка Левчук Т. – конкурсна наукова робота «Діагностика результативності діяльності підприємства» під шифром «Діагностика результативності»; студент Маліванчук Р. –конкурсна наукова робота «Діагностика економічних ризиків» під шифром «Діагностика ризиків».

Отримано диплом студенткою Головатюк Д.О. за 2 місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за ОКР «спеціаліст», який проводився в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, 14-15 квітня 2016 року.

Підвищення кваліфікації:

- Хмельницька макаронна фабрика. Наказ №291-в від 03.12.2010 року Затверджено звіт кафедрі: протокол № 5 від 17.01.2011 року;

- підвищення кваліфікації з курсів дистанційного навчання. Наказ №197 від 03.09.2012 року.