ВИКЛАДАЧІ

Лук’янова Валентина Вячеславівна

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Освіта:

- 1990 році закінчила Хмельницький технологічний інститут (диплом з відзнакою), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування» та здобула кваліфікацію інженера-економіста;

- 1991-1995 роках навчання в аспірантурі Інституту економіки АН України за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування та державне регулювання економіки (без відриву від виробництва);

- 2004-2007 роках навчання в докторантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Етапи професійного становлення:

- з 1990 по 1991 роки – молодший науковий співробітник Хмельницького технологічного інституту;

- з 1991 по 1995 роки – асистент кафедри економіки Хмельницького технологічного інституту;

- з 1995 по 1997 роки – старший викладач кафедри економіки та менеджменту Хмельницького технологічного інституту (Технологічного університету Поділля);

- з 1997 по 2009 роки – доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Технологічного університету Поділля (Хмельницького національного університету);

- з 2009 по 2015 роки – професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

- з 2015 року і донині – завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.

Науковий ступінь та вчені звання:

- кандидат економічних наук зі спеціальності 08.02.03 – управління, планування та державне регулювання економіки (диплом КН №0008528 від 28.06.1995 року);

- доцент кафедри економіки та менеджменту (атестат доцента диплом ДЦАЕ №000642 від 25.06.1998 року);

- доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДД №0007501 від 08.07.2009 року);

- професор кафедри економіки підприємства і підприємництва (атестат професора диплом 12ПР №006490 від 20.01.2011року).

Дисципліни, які викладає:

- управління витратами;

- управління ризиком;

- управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності;

- ризикологія;

- оцінювання ризиків при обґрунтуванні управлінських рішень;

- управління ризиками інноваційної діяльності;

- обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;

- економічна діагностика;

- комп’ютерна діагностика та прогнозування.

Сфера наукових інтересів:

- система управління (менеджмент) економічними ризиками на підприємствах;

- сучасні методи та методики оцінювання економічних ризиків;

- економічна діагностика діяльності підприємства;

- діагностика та планування результативності діяльності підприємства на підставі оцінювання його потенціалу;

- формування системи економічної безпеки підприємства;

- діагностика функціонування економічних систем за умов невизначеності та ризику;

- система управління та формування витрат на підприємстві;

- інформаційні технології в діагностиці діяльності економічних систем.

Науково-методичні праці:

Монографії:

1. Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства /В.В. Лук’янова. – Хмельницький: ПП Ковальський В.В, 2007. – 312 с.

2. Лук’янова В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності /В.В. Лук’янова, О.В. Яковенко. –Хмельницький: ХНУ, 2011. – 224 с.

3. Лук’янова В.В. Підприємницьке середовище і державне регулювання харчової промисловості України // Механізм взаємодії органів влади та підприємницького сектора економіки України: монографія / [А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман, Є.В., Лазарева та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А.І. Бутенко: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса: Інтерпрінт, 2011. – 278 с. (С. 120-137).

4. Лук’янова В.В. Діагностика діяльності малих підприємств з врахуванням фактору ризику // Малі підприємства: проблеми функціонування та розвитку: монографія / за наук. ред. проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький – ХНУ, 2011. – С.371-416.

5. Лук’янова В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства: монографія / В.В. Лук’янова, Ю.В. Шутяк. – Хмешьницький: ХНУ, 2014. – 165 с.

6. Lukianova V. Taking into account risk factors in functioning of an economic system: information provision and mathematical processing // Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions. Monograph: edited by Shalapko Yuri, Wyszkowska Zofia, Musial Janusz, Paraska Olga. – 2015. – 753 p. (P. 607-623).

Навчальні посібники:

1. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: навчальний посібник /В.В. Лук’янова – К.: Академія, 2003. – 352 с.

2. Лук’янова В.В. Економічний ризик: навчальний посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академія, 2007. – 464 с. (особистий внесок здобувача: розділи 1-5).

3. Лук’янова В.В. Система управління підприємницьким ризиком // Сучасні концепції менеджменту: навчальний посібник; за ред. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 475–529.

4. Лук’янова В.В. Діагностика ризику // Економічна діагностика: навчальний посібник; за ред. Т.Ф.Косянчук. – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – С. 316-375.

5. Лук’янова В.В. Діагностика ризику // Економічна діагностика: навчальний посібник; за ред. Т.Ф. Косянчук. – Львів: Новий світ – 2000, 2010. – С. 316-375.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Лук’янова В.В. Адаптація функціонування підприємства до ризику у нестабільному ринковому середовищі / В.В. Лук’янова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (25), Ч. 2 – Луцьк. – 2010 – С. 207-215.

2. Лук’янова В.В. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства / В.В. Лук’янова, Ю.В. Шутяк // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: Одеський державний економічний університет, 2010 – Вип.38. – С. 302-307.

3. Лук’янова В.В. Оцінка чутливості підприємства до ризику /В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 16-21.

4. Лук’янова В.В. Механізм формування операційних витрат /В.В. Лук’янова, І.Ю. Романець // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 29-32.

5. Лук’янова В.В. Інтегральна оцінка ризику діяльності малого підприємства за умов розвитку інтеграційних процесів / В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. –№5, Т.3. – С. 71-77.

6. Лук’янова В.В. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємств / В.В. Лук’янова // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (26), Ч. 2. – Луцьк. – 2010. – С. 203-218.

7. Лук’янова В.В. Комплексна оцінка ризику діяльності підприємства з використання методів теорії нечітких множин / В.В. Лук’янова // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. Тр. – Вып. 3, Т3 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти: редкол.: И.П. Булев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010. – С. 335-346.

8. Лук’янова В.В. Структурно-логічна модель діагностики підприємства з урахуванням ризику / В.В. Лук’янова // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2010. – №2 (16). – С. 60-67.

9. Лук’янова В.В. Різні аспекти оцінки мезоризиків економічної системи України / В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – №2, Т.2. – С. 76-83.

10. Лук’янова В.В. Формування механізму діагностики діяльності підприємства з урахуванням ризику / В.В. Лук’янова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. – Чернівці-Луцьк, 2011. – Випуск ІІ (42), Ч. ІІ, Т.1. – С. 193-200.

11. Лук’янова В.В. Використання систем управління витратами на підприємствах /В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – №4, Т.1. – С. 39-45.

12. Лук’янова В.В. Методичні підходи до оцінки інвестиційних проектів підприємства / В.В. Лук’янова, О.С. Арапов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – №4, Т.2. – С. 24-28.

13. Лук’янова В.В. Діагностика функціонування економічних систем на макрорівні. – Бизнес-информ. – 2011. – №7(2). – С. 4-6.

14. Лук’янова В.В. Методичні аспекти застосування експертного оцінювання при соціально-економічних дослідженнях / В.В. Лук’янова // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск. – Донецьк: ДНУ, Т.2. – 2011. – С. 180-184.

15. Лук’янова В.В. Діагностика функціонування економічних систем з урахуванням фактору ризику дослідженнях / В.В. Лук’янова // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012. – Вип.44. – С. 239-245.

16. Лук’янова В.В. Дослідження ризиків операційної діяльності підприємства / В.В. Лук’янова, А.В. Свідерська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – №4, Т.3. – С. 24-28.

17. Лук’янова В.В. Аналіз витрат підприємства як передумова ефективного функціонування господарюючого суб’єкта / В.В. Лук’янова, В.В. Салій // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – №5, Т.1. – С. 23-27.

18. Лук’янова В.В. Порівняння методу нейронних мереж і методу декомпозиції часових рядів в прогнозуванні обсягів продажів торгівельного підприємства / В.В. Лук’янова, Н.О. Мацюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012, Випуск 623-626. Економіка. – С. 332-338.

19. Лук’янова В.В. Вплив процесів формування логістичних витрат на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств / В.В. Лук’янова, Л.В. Сачинська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 690. – С. 128-133.

20. Лукьянова В.В. Машиностроение в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития / В.В. Лукьянова, Т.В. Цвигун // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. – №1(17). – С. 77-87.

21. Lukyanova V. The mechanism of diagnostics of knowledge-based economy development / V. Lukyanov, О. Novodon // Przegląd Prawno-Ekonomiczny. – Stalowa Wola, Polska: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, 2012. – №19 (2/2012). – S. 38-55.

22. Лукьянова В.В. Оценка уровня развития экономики знаний на макроуровне / В.В. Лукьянова, О.Ю. Новодон // Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби. Серия экономическая. – Алматы: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 2013. – №2(96). – С. 3-11.

23. Лук’янова В.В. Інформаційна безпека в умовах розвитку інформаційної системи / В.В. Лук’янова, А.Ю. Лаутар // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 2, Т.3. – С. 97-102.

24. Лук’янова В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи /В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – №3, Т.2. – С. 33-39.

25. Лук’янова В.В. Оцінка ефективності управління через результативність діяльності / В.В. Лук’янова // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. – 2014. – №1 (23). – С. 106-116.

26. Лук’янова В.В. Сучасні концептуальні підходи до управління витратами / В.В. Лук’янова, А.Ю. Витязь // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки //Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(5). Частина 2 / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 59-65.

27. Лук’янова В.В. Політичний ризик у функціонуванні суб’єктів підприємницької діяльності / В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – №2, Т.2. – С.226-230.

28. Лукьянова В.В. Выбор критериев при проведении диагностики риска на разных уровнях управления / В.В. Лукьянова // Украйна-България – европейски союз: съвременно състояние и перспективи // Сборник с доклади от межнародна научна конференция. – Варна-Херсон: Издательство «Наука и икономика»2015. – Т.2. – С. 86-90.

29. Лук’янова В.В. Якісний аналіз зовнішньоекономічних ризиків машинобудівних підприємств Хмельниччини / В.В. Лук’янова, А.В. Свідерська //Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту: Науковий журнал. – №1(18). – Черкаси, 2015. – С. 64-71.

30. Lukyanova V.V. Risk management procedures as a component of the managerial system of corporate for eigneconomic activity / V.V. Lukyanova, A.V. Sviderska // Scientific bulletino Polissia. – № 3. – Chernihiv, 2015. – С. 90-95.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):

147. Економічний ризик i методи його вимірювання.

173. Управління ризиком.

181. Управління витратами.

393. Управління витратами та ресурсами.

484. Переддипломна практика.

485. Дипломна робота.

487. Комп’ютерна обробка економічної інформації.

649. Ризикологiя.

693 Управління інформаційними ресурсами підприємства.

701. Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом.

702. Випускна робота.

703. Обґрунтування господарських рішень i оцінювання ризиків.

994. Соцiально-економiчна безпека підприємств.

1168. Практика за фахом.

1179. Переддипломна практика магістра.

1180. Дипломна робота магістра.

1441. Управлінська діагностика.

Методичні видання:

1. Лук’янова В.В. Економічний ризик та методи його вимірювання. Лабораторний практикум для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» і «маркетинг» / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький, ХНУ, 2007. – 80с.

2. Лук’янова В.В. Управління ризиком: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» (заочна форма навчання) / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький, ХНУ, 2008. – 51с.

3. Лук’янова В.В. Управління ризиком: завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки «Менеджмент» /В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький, ХНУ, 2010. – 92с.

4. Лук’янова В.В. Випускна робота. Методичні вказівки до виконання для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» (галузь знань «Економіка і підприємництво») для денної та заочної форми навчання) /В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький, ХНУ. – 2011. – 48с.

5. Лук’янова В.В. Управління витратами. Програма курсу, завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 104с.

6. Лук’янова В.В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 63с.

7. Лук’янова В.В. Контрольна роботи та методичні вказівки до її виконання з дисципліни «Соціально-економічна безпека» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочна форма навчання (електронний варіант) /В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 45с.

8. Лук’янова В.В. Ризикологія. Лабораторні роботи та методичні вказівки до їх виконання для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит» /В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 76с.

Керівництво аспірантами, здобувачами:

Протягом 2009-2016 років захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальностями 08.00.04, 08.00.05 та 08.00.11.

Член двох спеціалізованих вчених рад:

- Д 58.052.05 – Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя;

- Д 70.052.01 – Хмельницький національний університет.